Košík

[ ... ] položek
Přejít k platbě
VirtueMart
Váš košík je prázdný
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:183. Error 9: Invalid character
Jste zde: vod » Obchodn podmnky

 

OBCHODN PODMNKY

provozovatele elektronickho obchodu

Jana Doutn?ov 
Jaselsk 814, 250 88, ?elkovice
I?:  45114838 DI?: CZ

pro prodej zbo prost?ednictvm on-line obchodu umst?nho na internetov adrese www.rybarskepotreby-rybarska.cz

PODLE ZKONA O EVIDENCI TREB JE PRODVAJC POVINEN VYSTAVIT KUPUJCMU ?TENKU. ZROVE? JE POVINEN ZAEVIDOVAT P?IJATOU TRBU U SPRVCE DAN? ONLINE: V P?PAD? TECHNICKHO VPADKU PAK NEJPOZD?JI DO 48 HODIN.

1. VODN USTANOVEN

1.1. Tyto obchodn podmnky (dle jen obchodn podmnky) provozovatele elektronickho obchodu - Jana Doutn?ov, Jaselsk 814, 250 88, ?elkovice, I?: 45114838, (dle jen prodvajc) upravuj vzjemn prva a povinnosti smluvnch stran vznikl v souvislosti nebo na zklad? kupn smlouvy (dle jen kupn smlouva) uzavran mezi prodvajcm a jinou fyzickou ?i prvnickou osobou (dle jen kupujc) prost?ednictvm internetovho obchodu prodvajcho. Internetov obchod je prodvajcm provozovn na internetov adrese www.rybarskepotreby-rybarska.cz, a to prost?ednictvm webovho rozhran (dle jen webov rozhran obchodu).

1.2. Obchodn podmnky dle upravuj prva a povinnosti smluvnch stran p?i vyuvn webov strnky prodvajcho umst?n na adrese www.rybarskepotreby-rybarska.cz (dle jen webov strnka) a dal souvisejc prvn vztahy. Obchodn podmnky se nevztahuj na p?pady, kdy osoba, kter m v myslu nakoupit zbo od prodvajcho, jedn p?i objednvn zbo v rmci sv podnikatelsk ?innosti.

1.3. Ustanoven odchyln od obchodnch podmnek je mon sjednat v kupn smlouv?. Odchyln ujednn v kupn smlouv? maj p?ednost p?ed ustanovenmi obchodnch podmnek.

1.4. Ustanoven obchodnch podmnek jsou nedlnou sou?st kupn smlouvy. Kupn smlouva a obchodn podmnky jsou vyhotoveny v ?eskm jazyce. Kupn smlouvu lze uzav?t v ?eskm jazyce.

1.5. Zn?n obchodnch podmnek m?e prodvajc m?nit ?i dopl?ovat. Tmto ustanovenm nejsou dot?ena prva a povinnosti vznikl po dobu ?innosti p?edchozho zn?n obchodnch podmnek.

2. UIVATELSK ?ET

2.1. Na zklad? registrace kupujcho proveden na webov strnce m?e kupujc p?istupovat do svho uivatelskho rozhran. Ze svho uivatelskho rozhran m?e kupujc provd?t objednvn zbo (dle jen uivatelsk ?et). V p?pad?, e to webov rozhran obchodu umo?uje, m?e kupujc provd?t objednvn zbo t bez registrace p?mo z webovho rozhran obchodu.

2.2. P?i registraci na webov strnce a p?i objednvn zbo je kupujc povinen uvd?t sprvn? a pravdiv? vechny daje. daje uveden v uivatelskm ?tu je kupujc p?i jakkoliv jejich zm?n? povinen aktualizovat. daje uveden kupujcm v uivatelskm ?tu a p?i objednvn zbo jsou prodvajcm povaovny za sprvn.

2.3. P?stup k uivatelskmu ?tu je zabezpe?en uivatelskm jmnem a heslem. Kupujc je povinen zachovvat ml?enlivost ohledn? informac nezbytnch k p?stupu do jeho uivatelskho ?tu a bere na v?dom, e prodvajc nenese odpov?dnost za poruen tto povinnosti ze strany kupujcho.

2.4. Kupujc nen oprvn?n umonit vyuvn uivatelskho ?tu t?etm osobm.

2.5. Prodvajc m?e zruit uivatelsk ?et, a to zejmna v p?pad?, kdy kupujc sv?j uivatelsk ?et dle ne 12 m?sc? nevyuv, ?i v p?pad?, kdy kupujc poru sv povinnosti z kupn smlouvy (v?etn? obchodnch podmnek).

2.6. Kupujc bere na v?dom, e uivatelsk ?et nemus bt dostupn nep?etrit?, a to zejmna s ohledem na nutnou drbu hardwarovho a softwarovho vybaven prodvajcho, pop?. nutnou drbu hardwarovho a softwarovho vybaven t?etch osob.

3. UZAV?EN KUPN SMLOUVY

3.1. Webov rozhran obchodu obsahuje seznam zbo nabzenho prodvajcm k prodeji, a to v?etn? uveden cen jednotlivho nabzenho zbo. Ceny nabzenho zbo jsou uvedeny v?etn? dan? z p?idan hodnoty a vech souvisejcch poplatk?. Nabdka prodeje zbo a ceny tohoto zbo z?stvaj v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovny ve webovm rozhran obchodu. Tmto ustanovenm nen omezena monost prodvajcho uzav?t kupn smlouvu za individuln? sjednanch podmnek. Veker nabdky prodeje zbo umst?n ve webovm rozhran obchodu jsou nezvazn a prodvajc nen povinen uzav?t kupn smlouvu ohledn? tohoto zbo.

3.2. Webov rozhran obchodu obsahuje tak informace o nkladech spojench s balenm a dodnm zbo. Informace o nkladech spojench s balenm a dodnm zbo uveden ve webovm rozhran obchodu plat pouze v p?padech, kdy je zbo doru?ovno v rmci zem ?esk republiky.

3.3. Pro objednn zbo vypln kupujc objednvkov formul? ve webovm rozhran obchodu. Objednvkov formul? obsahuje zejmna informace o:

objednvanm zbo (objednvan zbo vlo kupujc do elektronickho nkupnho koku webovho rozhran obchodu),

zp?sobu hrady kupn ceny zbo, daje o poadovanm zp?sobu doru?en objednvanho zbo a

informace o nkladech spojench s dodnm zbo (dle spole?n? jen jako objednvka).

3.4. P?ed zaslnm objednvky prodvajcmu je kupujcmu umon?no zkontrolovat a m?nit daje, kter do objednvky kupujc vloil, a to i s ohledem na monost kupujcho zji?ovat a opravovat chyby vznikl p?i zadvn dat do objednvky. Objednvku odele kupujc prodvajcmu kliknutm na tla?tko Potvrzuji objednvku. daje uveden v objednvce jsou prodvajcm povaovny za sprvn. Prodvajc neprodlen? po obdren objednvky toto obdren kupujcmu potvrd elektronickou potou, a to na adresu elektronick poty kupujcho uvedenou v uivatelskm rozhran ?i v objednvce (dle jen elektronick adresa kupujcho).

3.5. Prodvajc je vdy oprvn?n v zvislosti na charakteru objednvky (mnostv zbo, ve kupn ceny, p?edpokldan nklady na dopravu) podat kupujcho o dodate?n potvrzen objednvky (nap?klad psemn? ?i telefonicky).

3.6. Smluvn vztah mezi prodvajcm a kupujcm vznik doru?enm p?ijet objednvky (akceptac), je je prodvajcm zaslno kupujcmu elektronickou potou, a to na adresu elektronick poty kupujcho.

3.7. Kupujc bere na v?dom, e prodvajc nen povinen uzav?t kupn smlouvu, a to zejmna s osobami, kter d?ve podstatnm zp?sobem poruily kupn smlouvu (v?etn? obchodnch podmnek).

3.8. Kupujc souhlas s pouitm komunika?nch prost?edk? na dlku p?i uzavrn kupn smlouvy. Nklady vznikl kupujcmu p?i pouit komunika?nch prost?edk? na dlku v souvislosti s uzav?enm kupn smlouvy (nklady na internetov p?ipojen, nklady na telefonn hovory) si hrad kupujc sm.

4. CENA ZBO A PLATEBN PODMNKY

4.1. Cenu zbo a p?padn nklady spojen s dodnm zbo dle kupn smlouvy m?e kupujc uhradit prodvajcmu nsledujcmi zp?soby:

v hotovosti v provozovn? prodvajcho na adrese: Jaselsk 814, 250 88, ?elkovice;

v hotovosti na dobrku v mst? ur?enm kupujcm v objednvce;

4.2. Spole?n? s kupn cenou je kupujc povinen zaplatit prodvajcmu tak nklady spojen s balenm a dodnm zbo. Nen-li uvedeno vslovn? jinak, rozum se dle kupn cenou i nklady spojen s dodnm zbo.

4.3. V p?pad? platby v hotovosti ?i v p?pad? platby na dobrku je kupn cena splatn p?i p?evzet zbo. V p?pad? bezhotovostn platby je kupn cena splatn do 7 dn? od uzav?en kupn smlouvy.

4.4. V p?pad? bezhotovostn platby je kupujc povinen uhrazovat kupn cenu zbo spole?n? s uvedenm variabilnho symbolu platby. V p?pad? bezhotovostn platby je zvazek kupujcho uhradit kupn cenu spln?n okamikem p?ipsn p?slun ?stky na ?et prodvajcho.

4.5. Prodvajc je oprvn?n, zejmna v p?pad?, e ze strany kupujcho nedojde k dodate?nmu potvrzen objednvky (?l. 3.5), poadovat uhrazen cel kupn ceny jet? p?ed odeslnm zbo kupujcmu.

4.6. P?padn slevy z ceny zbo poskytnut prodvajcm kupujcmu nelze vzjemn? kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodnm styku obvykl nebo je-li tak stanoveno obecn? zvaznmi prvnmi p?edpisy, vystav prodvajc ohledn? plateb provd?nch na zklad? kupn smlouvy kupujcmu da?ov doklad fakturu. Prodvajc je pltcem dan? z p?idan hodnoty. Da?ov doklad fakturu vystav prodvajc kupujcmu po uhrazen ceny zbo a zale jej v elektronick podob? na elektronickou adresu kupujcho.

5. ODSTOUPEN OD KUPN SMLOUVY

5.1. Kupujc bere na v?dom, e dle ustanoven 53 odst. 8 zkona ?. 40/1964 Sb., ob?ansk zkonk, ve zn?n pozd?jch p?edpis? (dle jen ob?ansk zkonk), nelze mimo jin odstoupit od kupn smlouvy na dodvku zbo upravenho podle p?n kupujcho, jako i zbo, kter podlh rychl zkze, opot?eben nebo zastarn, od kupn smlouvy na dodvku audio a video nahrvek a po?ta?ovch program?, poruil-li spot?ebitel jejich originln obal, a od kupn smlouvy na dodvku novin, periodik a ?asopis?.

5.2. Nejedn-li se o p?pad uveden v ?l. 5.1 ?i o jin p?pad, kdy nelze od kupn smlouvy odstoupit, m kupujc v souladu s ustanovenm 53 odst. 7 ob?anskho zkonku prvo od kupn smlouvy odstoupit, a to do ?trncti (14) dn? od p?evzet zbo. Odstoupen od kupn smlouvy mus bt prodvajcmu prokazateln? doru?eno do ?trncti (14) dn? od p?evzet zbo, a to na adresu provozovny prodvajcho: Jaselsk 814, 250 88, ?elkovice ?i na adresu elektronick poty:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5.3. V p?pad? odstoupen od smlouvy dle ?l. 5.2 obchodnch podmnek se kupn smlouva od po?tku ru. Zbo mus bt prodvajcmu vrceno do 5 pracovnch dn? od odesln odstoupen od smlouvy prodvajcmu. V p?pad?, e kupujc poru povinnost dle p?edchoz v?ty, vznik prodvajcmu nrok na smluvn pokutu ve vi 2% z kupn ceny za kad den prodlen, maximln? vak do ve kupn ceny tohoto zbo. Tmto ustanovenm nen dot?en nrok na nhradu p?padn kody vznikl poruenm povinnosti, na kterou se vztahuje smluvn pokuta, a to i v p?pad?, kdy koda p?esahuje smluvn pokutu. Zbo mus bt prodvajcmu vrceno nepokozen a neopot?eben a, je-li to mon, v p?vodnm obalu.

5.4. Ve lh?t? deseti (10) dn? od vrcen zbo kupujcm dle ?l. 5.3 obchodnch podmnek je prodvajc oprvn?n provst p?ezkoumn vrcenho zbo, zejmna za ?elem zjit?n, zdali vrcen zbo nen pokozeno, opot?ebeno ?i ?ste?n? spot?ebovno.

5.5. V p?pad? odstoupen od smlouvy dle ?l. 5.2 obchodnch podmnek vrt prodvajc kupn cenu (bez nklad? vynaloench na dodn zbo) kupujcmu nejpozd?ji do deseti (10) dn? od skon?en lh?ty na p?ezkoumn zbo dle ?l. 5.4 obchodnch podmnek, a to bezhotovostn? na ?et ur?en kupujcm. Prodvajc je takt oprvn?n vrtit kupn cenu v hotovosti ji p?i vracen zbo kupujcm.

5.6. Kupujc bere na v?dom, e pokud zbo vrcen kupujcm bude pokozeno, opot?ebeno ?i ?ste?n? spot?ebovno, vznik prodvajcmu v??i kupujcmu nrok na nhradu kody jemu tm vznikl. Nrok na hradu vznikl kody je prodvajc oprvn?n jednostrann? zapo?st proti nroku kupujcho na vrcen kupn ceny. Stejn? tak nrok na smluvn pokutu dle ?l. 5.3 obchodnch podmnek je prodvajc oprvn?n jednostrann? zapo?st proti nroku kupujcho na vrcen kupn ceny.

6. P?EPRAVA A DODN ZBO

6.1. Zp?sob doru?en zbo ur?uje prodvajc, nen-li v kupn smlouv? stanoveno jinak. V p?pad?, e je zp?sob dopravy smluven na zklad? poadavku kupujcho, nese kupujc riziko a p?padn dodate?n nklady spojen s tmto zp?sobem dopravy.

6.2. Je-li prodvajc podle kupn smlouvy povinen dodat zbo na msto ur?en kupujcm v objednvce, je kupujc povinen p?evzt zbo p?i dodn. Nep?evezme-li kupujc zbo p?i dodn, je prodvajc oprvn?n poadovat poplatek za uskladn?n ve vi 150 K? (slovy: sto padest korun ?eskch) a dle je oprvn?n od kupn smlouvy odstoupit.

6.3. V p?pad?, e je z d?vod? na stran? kupujcho nutno zbo doru?ovat opakovan? nebo jinm zp?sobem ne bylo uvedeno v objednvce, je kupujc povinen uhradit nklady spojen s opakovanm doru?ovnm zbo, resp. nklady spojen s jinm zp?sobem doru?en.

6.4. P?i p?evzet zbo od p?epravce je kupujc povinen zkontrolovat neporuenost obal? zbo a v p?pad? jakchkoliv zvad toto neprodlen? oznmit p?epravci. V p?pad? shledn poruen obalu sv?d?cho o neoprvn?nm vniknut do zsilky nemus kupujc zsilku od p?epravce p?evzt. Podpisem dodacho listu kupujc stvrzuje, e zsilka zbo spl?ovala vechny podmnky a nleitosti a na p?padnou pozd?j reklamaci ohledn? poruen obalu zsilky nem?e bt brn z?etel.

6.5. Dal prva a povinnosti stran p?i p?eprav? zbo mohou upravit dodac podmnky prodvajcho.

7. ODPOV?DNOST ZA VADY, ZRUKA

7.1.  Prva a povinnosti smluvnch stran ohledn? odpov?dnosti prodvajcho za vady, v?etn? zru?n odpov?dnosti prodvajcho, se ?d p?slunmi obecn? zvaznmi p?edpisy (zejmna ustanovenm 612 a nsl. ob?anskho zkonku).

7.2.  Prodvajc odpovd kupujcmu za to, e prodvan v?c je ve shod? s kupn smlouvou, zejmna, e je bez vad. Shodou s kupn smlouvou se rozum, e prodvan v?c m jakost a uitn vlastnosti smlouvou poadovan, prodvajcm, vrobcem nebo jeho zstupcem popisovan, nebo na zklad? jimi provd?n reklamy o?ekvan, pop?pad? jakost a uitn vlastnosti pro v?c takovho druhu obvykl, e odpovd poadavk?m prvnch p?edpis?, je v tomu odpovdajcm mnostv, m?e nebo hmotnosti a odpovd ?elu, kter prodvajc pro pouit v?ci uvd nebo pro kter se v?c obvykle pouv.

7.3.  V p?pad?, e v?c p?i p?evzet kupujcm nen ve shod? s kupn smlouvou (dle jen rozpor s kupn smlouvou), m kupujc prvo na to, aby prodvajc bezplatn? a bez zbyte?nho odkladu v?c uvedl do stavu odpovdajcho kupn smlouv?, a to podle poadavku kupujcho bu? vm?nou v?ci, nebo jej opravou; nen-li takov postup mon, m?e kupujc poadovat p?im??enou slevu z ceny v?ci nebo od smlouvy odstoupit. To neplat, pokud kupujc p?ed p?evzetm v?ci o rozporu s kupn smlouvou v?d?l nebo rozpor s kupn smlouvou sm zp?sobil. Rozpor s kupn smlouvou, kter se projev b?hem esti (6) m?sc? ode dne p?evzet v?ci, se povauje za rozpor existujc ji p?i jejm p?evzet, pokud to neodporuje povaze v?ci nebo pokud se neproke opak.

7.4.  Nejde-li o v?ci, kter se rychle kaz nebo o v?ci pouit, odpovd prodvajc za vady, kter se projev jako rozpor s kupn smlouvou po p?evzet v?ci v zru?n dob? (zruka).

7.5.  Prva kupujcho vyplvajc z odpov?dnosti prodvajcho za vady, v?etn? zru?n odpov?dnosti prodvajcho, uplat?uje kupujc u prodvajcho na adrese jeho provozovny Jaselsk 814, 250 88, ?elkovice.

8. DAL PRVA A POVINNOSTI SMLUVNCH STRAN

8.1. Kupujc nabv vlastnictv ke zbo zaplacenm cel kupn ceny zbo.

8.2. Kupujc bere na v?dom, e programov vybaven a dal sou?sti tvo?c webov rozhran obchodu (v?etn? fotografi nabzenho zbo) jsou chrn?ny autorskm prvem. Kupujc se zavazuje, e nebude vykonvat dnou ?innost, kter by mohla jemu nebo t?etm osobm umonit neoprvn?n? zasahovat ?i neoprvn?n? ut programov vybaven nebo dal sou?sti tvo?c webov rozhran obchodu.

8.3. Kupujc nen oprvn?n p?i vyuvn webovho rozhran obchodu pouvat mechanismy, programov vybaven nebo jin postupy, kter by mohly mt negativn vliv na provoz webovho rozhran obchodu. Webov rozhran obchodu je mon uvat jen v rozsahu, kter nen na kor prv ostatnch zkaznk? prodvajcho a kter je v souladu s jeho ur?enm.

8.4. Prodvajc nen ve vztahu ke kupujcmu vzn dnmi kodexy chovn ve smyslu ustanoven 53a odst. 1 ob?anskho zkonku.

8.5. Kupujc bere na v?dom, e prodvajc nenese odpov?dnost za chyby vznikl v d?sledku zsah? t?etch osob do webov strnky nebo v d?sledku uit webov strnky v rozporu s jejich ur?enm.

9. OCHRANA OSOBNCH DAJ? A ZASLN OBCHODNCH SD?LEN

9.1. Ochrana osobnch daj? kupujcho, kter je fyzickou osobou, je poskytovna zkonem ?. 101/2000 Sb., o ochran? osobnch daj?, ve zn?n pozd?jch p?edpis?.

9.2. Kupujc souhlas se zpracovnm t?chto svch osobnch daj?: jmno a p?jmen, adresa bydlit?, identifika?n ?slo, da?ov identifika?n ?slo, adresa elektronick poty, telefonn ?slo (dle spole?n? ve jen jako osobn daje).

9.3. Kupujc souhlas se zpracovnm osobnch daj? prodvajcm, a to pro ?ely realizace prv a povinnost z kupn smlouvy a pro ?ely zasln informac a obchodnch sd?len prodvajcmu.

9.4. Kupujc bere na v?dom, e je povinen sv osobn daje (p?i registraci, ve svm uivatelskm ?tu, p?i objednvce proveden z webovho rozhran obchodu) uvd?t sprvn? a pravdiv? a e je povinen bez zbyte?nho odkladu informovat prodvajcho o zm?n? ve svch osobnch dajch.

9.5. Zpracovnm osobnch daj? kupujcho m?e prodvajc pov??it t?et osobu, jakoto zpracovatele. Krom? osob dopravujcch zbo nebudou osobn daje prodvajcm bez p?edchozho souhlasu kupujcho p?edvny t?etm osobm.

9.6. Osobn daje budou zpracovvny po dobu neur?itou. Osobn daje budou zpracovvny v elektronick podob? automatizovanm zp?sobem nebo v tit?n podob? neautomatizovanm zp?sobem.

9.7. Kupujc potvrzuje, e poskytnut osobn daje jsou p?esn a e byl pou?en o tom, e se jedn o dobrovoln poskytnut osobnch daj?. Kupujc prohlauje, e byl pou?en o tom, e souhlas se zpracovnm osobnch daj? m?e ve vztahu k prodvajcmu odvolat psemnm oznmenm doru?enm na adresu prodvajcho.

9.8. V p?pad?, e by se kupujc domnval, e prodvajc nebo zpracovatel (?l. 9.5) provd zpracovn jeho osobnch daj?, kter je v rozporu s ochranou soukromho a osobnho ivota kupujcho nebo v rozporu se zkonem, zejmna jsou-li osobn daje nep?esn s ohledem na ?el jejich zpracovn, m?e:

podat prodvajcho nebo zpracovatele o vysv?tlen,

poadovat, aby prodvajc nebo zpracovatel odstranil takto vznikl stav. Zejmna se m?e jednat o blokovn, proveden opravy, dopln?n nebo likvidaci osobnch daj?. Je-li dost kupujcho podle p?edchoz v?ty shledna oprvn?nou, prodvajc nebo zpracovatel odstran neprodlen? zvadn stav. Nevyhov-li prodvajc nebo zpracovatel dosti, m kupujc prvo obrtit se p?mo na ?ad pro ochranu osobnch daj?. Tmto ustanovenm nen dot?eno oprvn?n kupujcho obrtit se se svm podn?tem na ?ad pro ochranu osobnch daj? p?mo.

9.9. Pod-li kupujc o informaci o zpracovn svch osobnch daj?, je mu prodvajc povinen tuto informaci p?edat. Prodvajc m prvo za poskytnut informace podle p?edchoz v?ty poadovat p?im??enou hradu nep?evyujc nklady nezbytn na poskytnut informace.

9.10. Kupujc souhlas se zaslnm informac souvisejcch se zbom, slubami nebo podnikem prodvajcho na elektronickou adresu kupujcho a dle souhlas se zaslnm obchodnch sd?len prodvajcm na elektronickou adresu kupujcho.

10. DORU?OVN

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veker korespondence souvisejc s kupn smlouvou mus bt druh smluvn stran? doru?ena psemn?, a to elektronickou potou, osobn? nebo doporu?en? prost?ednictvm provozovatele potovnch slueb (dle volby odeslatele). Kupujcmu je doru?ovno na adresu elektronick poty uvedenou v jeho uivatelskm ?tu.

10.2. Zprva je doru?ena:

v p?pad? doru?ovn elektronickou potou okamikem jejho p?ijet na server p?choz poty; integrita zprv zaslanch elektronickou potou m?e bt zajit?na certifiktem,

v p?pad? doru?ovn osobn? ?i prost?ednictvm provozovatele potovnch slueb p?evzetm zsilky adrestem,

v p?pad? doru?ovn osobn? ?i prost?ednictvm provozovatele potovnch slueb t odep?enm p?evzet zsilky, odep?e-li adrest (pop?pad? osoba oprvn?n za n?j zsilku p?evzt) zsilku p?evzt,

v p?pad? doru?ovn prost?ednictvm provozovatele potovnch slueb uplynutm lh?ty deseti (10) dn? od uloen zsilky a dn vzvy adrestovi k p?evzet uloen zsilky, dojde-li k uloen zsilky u provozovatele potovnch slueb, a to i v p?pad?, e se adrest o uloen nedozv?d?l.

11. ZVERE?N USTANOVEN

11.1. Pokud vztah souvisejc s uitm webov strnky nebo prvn vztah zaloen kupn smlouvou obsahuje mezinrodn (zahrani?n) prvek, pak strany sjednvaj, e vztah se ?d ?eskm prvem. Tmto nejsou dot?ena prva spot?ebitele vyplvajc z obecn? zvaznch prvnch p?edpis?.

11.2. Prodvajc je oprvn?n k prodeji zbo na zklad? ivnostenskho oprvn?n a ?innost prodvajcho nepodlh jinmu povolovn. ivnostenskou kontrolu provd v rmci sv p?sobnosti p?slun ivnostensk ?ad.

11.3. Je-li n?kter ustanoven obchodnch podmnek neplatn nebo ne?inn, nebo se takovm stane, namsto neplatnch ustanoven nastoup ustanoven, jeho smysl se neplatnmu ustanoven co nejvce p?ibliuje. Neplatnost nebo ne?innost jednoho ustanoven nen dotknut platnost ostatnch ustanoven. Zm?ny a dopl?ky kupn smlouvy ?i obchodnch podmnek vyaduj psemnou formu.

11.4. Kupn smlouva v?etn? obchodnch podmnek je archivovna prodvajcm v elektronick podob? a nen p?stupn.

11.5. Kontaktn daje prodvajcho: adresa pro doru?ovn Jaselsk 814, 250 88, ?elkovice, adresa elektronick poty Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon  +420 736 642 588.

V Praze dne 1.1.2011